Back

HVEZ (Hart voor eigen zaak) gevestigd in Hilversum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring geldt voor alle websites waarvoor HVEZ verantwoordelijk is, namelijk:
https://hartvooreigenzaak.nl/
https://educatie.kokenpartners.nl/

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u mailen naar info@hvez.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

HVEZ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op het HVEZ leerplatform aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Inhoud van jouw berichten die je naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en beoordelingen die je geschreven hebt, of vragen en informatie die je verschaft hebt voor klantenondersteuning
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer (dit geldt alleen voor het HVEZ leerplatform)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hvez.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HVEZ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op het HVEZ leerplatform
 • Je toegang te geven tot onze dienstverlening
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van jouw betaling binnen het HVEZ leerplatform
 • Het bijhouden van betalingshistorie
 • Het controleren van jouw identiteit, bijvoorbeeld bij klachten en terugbetalingen
 • Het registreren en afhandelen van klachten, aanvragen en verzoeken
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of communiqués
 • Het beschikbaar maken van reviews
 • HVEZ analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • HVEZ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HVEZ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens van personen die een account hebben aangemaakt op de website of zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief worden bewaard tot maximaal 3 maanden vanaf het moment van beëindiging van het account of uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij het op grond van de wet (bijvoorbeeld de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

HVEZ verstrekt je persoongsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen in onze webshop.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij (met een overeenkomst) voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens en zorgen wij er onder andere voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HVEZ gebruikt cookies puur en alleen om onze website te kunnen verbeteren. Dit doen we onder andere door de statistieken van onze bezoekers te analyseren. Voor het verzamelen van deze gegevens worden er cookies geplaatst door Google Analytics.

Om je privacy te waarborgen, hebben wij Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Dit betekent dat:

 • HVEZ een verwerkersovereenkomst met Google heeft afgesloten;
 • de IP adressen van onze bezoekers worden geanonimiseerd;
 • gegevens delen met Google uitstaat;
 • gegevensverzameling voor advertentiefuncties uitstaat;
 • en de User ID uitstaat.

Doordat Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld is, is er geen voorafgaande toestemming nodig d.m.v. een cookie opt-in. Mocht je niettemin toch niet willen dat je websitebezoek via Google Analytics wordt gemeten, dan kun je de Opt-out Add-on installeren die te vinden is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HVEZ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hvez.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

HVEZ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HVEZ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij onder andere gebruik van een veilige internetverbinding via SSL bij het verzamelen van belangrijke gegevens, zoals je betalingsgegevens. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hvez.nl

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 16 juli 2020.