Back

Artikel 1. Toepasselijkheid. 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door Kok & Partners. 

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Kok & Partners aanvaard. 

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Kok & Partners en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

1.5 Indien Kok & Partners niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kok & Partners in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes

2.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Kok & Partners bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door Kok & Partners als juist worden aangemerkt.

2.2 Kok & Partners kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Kok & Partners daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kok & Partners anders aangeeft. 

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Kok & Partners niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

2.5 Indien opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail aan Kok & Partners te laten weten. 

Artikel 3: Prijzen.

3.1 Alle door Kok & Partners vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder inbegrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

3.2 Kok & Partners is ten allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4: Inschakeling van derden. 

4.1 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.2 Indien Kok & Partners derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal zij daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van Opdrachtgever. 

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht. 

5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Kok & Partners derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Kok & Partners dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

5.2 Kok & Partners zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.3 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

5.4 Indien door Kok & Partners of door Kok & Partners ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door Opdrachtgever te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening. 

5.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kok & Partners aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kok & Partners worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kok & Partners zijn verstrekt, heeft Kok & Partners het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Kok & Partners ter beschikking heeft gesteld. Kok & Partners is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kok & Partners is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Kok & Partners zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Kok & Partners gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtgever en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Kok & Partners op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Kok & Partners een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.9 Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Kok & Partners gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Kok & Partners daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.                       

6.1 Kok & Partners is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst Kok & Partners ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Kok & Partners kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6.2 Voorts is Kok & Partners bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Kok & Partners kan worden gevergd. 

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kok & Partners op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Kok & Partners de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.4 Indien Kok & Partners tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Kok & Partners gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Kok & Partners gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Kok & Partners, zal Kok & Partners in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Kok & Partners extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Kok & Partners anders aangeeft.

6.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Kok & Partners vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Kok & Partners op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6.9 Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 10 van deze voorwaarden anders is bepaald.

6.10 Indien Kok & Partners niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.11 Kok & Partners heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

6.12 Is Kok & Partners toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Kok & Partners zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Kok & Partners zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 7: Overmacht.

7.1 Kok & Partners is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kok & Partners geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kok & Partners niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Technische storingen, werkstakingen in het bedrijf van Kok & Partners of van derden, ziekte van de medewerker van Kok & Partners, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijving” daaronder begrepen. Kok & Partners heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kok & Partners haar verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Kok & Partners kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4 Voor zoveel Kok & Partners ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kok & Partners gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

7.5 In geval van overmacht zal Kok & Partners zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 8: Aansprakelijkheid.

8.1 Indien Kok & Partners aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

8.2 Kok & Partners is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kok & Partners is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.3 Indien Kok & Partners aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kok & Partners beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.4 De aansprakelijkheid van Kok & Partners is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Kok & Partners geldende eigen risico, in voorkomend geval.

8.5 Kok & Partners is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen. 

8.6 Kok & Partners sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Kok & Partners bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kok & Partners of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9: Vrijwaring. 

9.1 Kok & Partners zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Kok & Partners jegens Opdrachtgever is.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart Kok & Partners tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Kok & Partners bedingen.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart Kok & Partners volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Kok & Partners door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven. 

9.4 Indien Kok & Partners door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Kok & Partners zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kok & Partners, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kok & Partners en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 10: Annulering.

10.1  De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Kok & Partners anders is overeengekomen.

Annulering coachingsprogramma

10.2.1 Opdrachtgever is bij annulering van een coachingsprogramma de volgende kosten verschuldigd: 

Bij annulering van het overeengekomen programma:

a.  binnen 3 weken voor aanvang 1e activiteit, 100% van het offertebedrag. b. binnen 4 weken voor aanvang 1e activiteit, 75% van het offertebedrag. c.  binnen 6 weken voor aanvang 1e activiteit, 25% van het offertebedrag d.  eerder dan 8 weken voor aanvang 1e activiteit, geen kosten.

10.2.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Annulering is een feit als Kok & Partners de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsmail.

Annulering Open inschrijving Trainingen en workshops.

 10.3.1. Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van training of  ondersteuning door Kok & Partners bedoeld waarbij individuele Opdrachtgevers/Deelnemers zich kunnen inschrijven voor aangeboden trainingen en workshops.

10.3.2. Kok & Partners behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene  omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele  alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door Kok & Partners, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft  Opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag.

10.3.3 Kok & Partners heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever  recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag.

10.3.4 Annulering door Opdrachtgever in geval van een open inschrijving kan tot 2 weken voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd. 

10.3.5 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met Kok & Partners, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag worden gestuurd. 

10.3.6 Annulering dient uitsluitend per – door Kok & Partners bevestigde e-mail – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen  van deze e-mail door Kok & Partners.

10.3.7 Wanneer Opdrachtgever of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen.

Annulering Consultancy op afspraak, zoals adviesgesprekken of individuele sessies.

10.4.1 In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of adviesgesprekken of andere één op één begeleiding, heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.

Annulering langlopende project-opdrachten.

10.5.1 Indien de overeenkomst uit een langlopend traject bestaat van meerdere vooraf overgekomen activiteiten, geldt  voor wat betreft annulering door Opdrachtgever vóór aanvang van het traject de hiervoor in art. 10.2.1 en 10.2.2 opgenomen annuleringsregeling voor “Coachingsprogramma”. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Kok & Partners aanleiding is om anderszins overeen te komen. 

Annulering online programma.

10.6.1 Bij schriftelijke annulering van het online programma binnen 15 dagen na aanmelding krijgt Opdrachtgever de volledige investering retour. Bij annulering na 15 dagen na aanmelding is de Opdrachtgever de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 11: Betaling.

11.1 Opdrachtgever dient de facturen van Kok & Partners binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Kok & Partners is gerechtigd om periodiek te factureren.

11.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11.3 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Kok & Partners verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

11.4 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Kok & Partners zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.

11.5 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Kok & Partners gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Kok & Partners om schadevergoeding te vorderen.

11.6 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-72012), incassokosten aan Kok & Partners verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,-.   

11.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 12: Intellectuele eigendom.

12.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Kok & Partners verboden om de door Kok & Partners verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Kok & Partners.

Artikel 13: Geheimhouding en Privacy.

 13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 De persoonlijke gegevens die Kok & Partners via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Ideaal in Bedrijf houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met Kok & Partners zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Kok & Partners, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Kok & Partners het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.